Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 4/2018 για την αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 2018.

Έτσι οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά την 20.03.2018 πρέπει να εφαρμόζουν το συντελεστή τκ=1,211 για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών