Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 4/2017 η οποία διευκρινίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων.(ΣΕΣΜΕ)

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία λειτουργεί ή θα λειτουργήσει το ΣΕΣΜΕ.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την 02.08.2017