Το Υπουργείο Υποδομών με την εγκύκλιο 4/2016 ενημερώνει για τη δημοσίευση της οδηγίας 11 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τους διαγωνισμούς δημοσίων συβμάσεων