Με την Εγκύκλιο  37/2016 το ΙΚΑ επισημαίνει  τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 375 του νέου Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (4412/2016) σύμφωνα με την οποία:

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις συμβάσεις που υπάγονται στον προαναφερόμενο νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, που συνάπτονται μετά την 08.08.2016 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρου και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Έτσι, μειώνεται το ως άνω ποσοστό από 0,1% σε 0,06%, ενώ το τέλος χαρτοσήμου παραμένει ως έχει