Η εγκύκλιος 33/2017 του ΕΦΚΑ διευκρινίζει τα θέματα της απασχόλησης των συνταξιούχων λόγω γήρατος (άρθρο 20 Ν. 4387/2016). 

Έτσι, όταν οι συνταξιούχοι που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες διατάξεις (καλυπτόμενα πρόσωπα – εξαιρέσεις) αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή εξακολουθούν να λαμβάνουν μεν την κύρια και επικουρική ΄συνταξη, αλλά το ακαθάριστο ποσό ποσό καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Κατά το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές.