Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 3/2017 με την οποία υπενθυμίζει προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 35 Ν. 4129/2013 που αφορά στη νομοθεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Έτσι, η πρώτη παράγραφος του  ως άνω άρθρου έχει ως εξής:

Άρθρο 35

 Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων

 1. Στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α` 19), εκτέλεσης έργων

και παροχής υπηρεσιών, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες

επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός

εκατομμυρίου ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασης, πριν

από τη σύναψη της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Στις κατηγορίες συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου, που συνάπτονται από το Δημόσιο και

τα υπαγόμενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών Ν.Π.Δ.Δ., η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων

υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και μέχρι το όριο του

προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας, πριν από τη σύναψη τους,

από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των

δαπανών των φορέων αυτών…