Το Υπουργείο Υποδομών με την εγκύκλιο 3/2016 ενημερώνει για τη δημοσίευση της Οδηγίας 12 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  σχετικά με τη σύνταξη των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης