Ο Υπουργός  Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την εγκύκλιο 23/2017 με την οποία  δίδει διευκρινίσεις στα εξής:

Α. Οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 221, που αφορούν στη σύνθεση των επιτροπών διαγωνισμού έργων, μελετών και υπηρεσιών εφαρμόζονται στην ανοικτή και κλειστή διαδικασία. Δεν εφαρμόζονται δηλαδή σε εξαιρετικές διαδικασίες, όπως διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κλπ. 

Β. Ο χαρακτηρισμός μιας δημόσιας σύμβασης ως σύμβασης έργου ή παροχής υπηρεσιών βασίζεται πρωτίστως στου κωδικούς cpv και δευτερευόντως στο κατά πόσο απαιτείται η εφαρμογή μελέτης ή όχι.