Το ΙΚΑ εξέδωσε την υπ΄αριθμ. 22/2016 εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει θέματα που αφορούν στην αύξηση των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ για την επόμενη εξαετία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Αυτοαπασχολούμενοι έχουν ήδη καταβάλει για τη μισθολογική περίοδο 06/2016 τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ χωρίς την αύξηση του ποσοστού 1%. 

Για το λόγο αυτό οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ και μόνο για το ποσοστό 1% μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου 2016, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30.09.2016. Μετά την ημερομηνία αυτή επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη