Η Εγκύκλιος 21/2017 του Υπουργείου Υποδομών διευκρινίζει ότι επαφίεται στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να προσδιορίζει την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και ότι δεν είναι υποχρεωτικές πλέον οι ημέρες Τρίτη και Πέμπτη