Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 20/2017 με τίτλο: “Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6%ο”.

Κατά την πληρωμή των λογαριασμών δημοσίων έργων θα πρέπει να προσκομίζεται και το αποδεικτικό κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον ανωτέρω πόρο (άρθρο 53 παρ. 7 Ν. 4412/2016) στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Εθνική Τράπεζα για το σκοπό αυτό. 

Ο Πόρος αυτός αναφέρεται στην από 27.07.2016 συμφωνία μεταξύ των Εργοληπτικών Οργανώσεων και της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ