Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 2/2018 με την οποία ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841 Β/2017 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών για την κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, που συνάπτουν οι φορείς του Βιβλίου Ι Ν. 4412/2106. Για τους φορείς του βιβλίου ΙΙ  οι διατάξεις αυτές έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στην περίπτωση ανάθεσης σύμβασης του άρθρου 50 Ν. 4412/2016 (συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης).