Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 19/2017 με την οποία ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2984 Β/2017  η υπουργική απόφαση με τίτλο: ¨Εγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στην εγκύκλιο επισημαίνονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση εφαρμογής της ως άνω απόφασης