Η Εγκύκλιος 17/2017 του ΕΦΚΑ παρέχει διευκρινίσεις για τους ασφαλισμένους που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Έτσι για  τα πρόσωπα που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ, ή τ. ΕΤΑΑ, το συνολικό ύψος της εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού και ο υπόχρεος καταβολής εισφοράς προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 4387/2016, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και σε δύο πρόσωπα. 

Η ελάχιστη μηνιαία βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το πσοό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου απασχολούμενου άνω των 25 ετών, ήτοι 586,08 ευρώ.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολούμενων και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό αγάμου μισθωτού, άνω των 25 ετών και ισούται από 01.01.2017 ετησίως σε 70.329,60 ευρώ.

Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου. 

Το ανώτατο όριο και κατώτατο όριο καθορίζονται και ελέγχονται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης.

Η υποβολή των ΑΠΔ πραγματοποιείται τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης, οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη  ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών.

Τέλος στην εγκύκλιο αυτή περιλαμβάνονται αναλυτικοί  πίνακες με τα ποσοστά εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης.