Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2524 Β/2016 η υπουργική απόφαση για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 59 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, προκειμένου αυτές να επικαιροποιηθούν.

Σας επισημαίνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε τις επικαιροποιημένες ΠΕΤΕΠ που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο από εδώ .