Με την Εγκύκλιο 16/2016 το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει για τη δημοσίευση στο  ΦΕΚ  147 Α/2016 και 148 Α/2016 των Ν. 4412/2016 και 4413/2016, αντιστοίχως.

Ο Ν. 4412/2016 αφορά στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ενώ ο Ν. 4413/2016 αφορά στην ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης. 

Η ισχύς των νόμων αυτών αρχίζει από της δημοσιεύσεώς τους στο ΦΕΚ, ήτοι από 08.08.2016, εκτός εαν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις τους. 

Επιπλέον  η εγκύκλιος ορίζει τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου ως αρμόδια για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την εφαρομογή των ως άνω Νόμων