Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο 16/2016 με την οποία καθορίζονται τα όρια προυπολογισμού δαπάνης μελετών, έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄βαθμού, των Συνδέσμων, των ΝΠΔΔ και των ΔΕΥΑ πέραν των οποίων απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ύστερα από γνώμη τεχνικού συμβουλίου