Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 15/2017 με την οποία ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 2235 Β/2017 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΕΕ για τη συλλογή του πόρου 6‰”.

Ο πόρος αυτός προβλέπεται στη σχετική συμφωνία των Εργοληπτικών Οργανώσεων και της ΕΜΔΥΔΑΣ και κατανέμεται ανά δίμηνο και ισόποσα στους δικαιούχους διπλωματούχους μηχανικούς, αφαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή των δικαιούχων του προς το ΤΕΕ.