Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε την εγκύκλιο 14/2018 για τη μείωση κατά 50% των εισφορών των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης. 

Η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ και διευκρίνισε τα εξής:

–   Η διάταξη αυτή αφορά, εκτός των άλλων, και τους ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ. 

–   Η  έναρξη ισχύος της διάταξης   είναι η 01.01.2017

–   Η έναρξη του δικαιώματος υπαγωγής στη διάταξη αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης. Άρα, όσοι        ασφαλισμένοι έχουν από 01.01.2017 και μετά υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διάταξη αυτή, θα έπρεπε από τον επόμενο μήνα να      καταβάλλουν τη μισή εισφορά.

Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ είναι ήδη έτοιμες για το συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος  μηνός.

Οι ως άνω ασφαλισμένοι στο ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ για την καταβολή του ποσού του επόμενου μήνα θα διαπιστώσουν ότι έχει γίνει ήδη ο συμψηφισμός. 

Καλούνται τα μέλη μας να συμπληρώσουν στο πεδίο “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες” του ΕΦΚΑ το iban του τραπεζικού τους λογαριασμού και το προσωπικό τους email για να πιστωθούν τα χρήματα που θα τους επιστρέψει ο ΕΦΚΑ. 

 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να πληρούνται  αθροιστικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

–  Να έχουν συμπληρώσει  οι ασφαλισμένοι 40 χρόνια στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, σε ένα ή διαδοχικά σε περισσότερους                  Φορείς  και να  έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

    Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων και την απόκτηση του δικαιώματος, δύναται να προσμετρηθούν χρόνοι που          έχουν διανυθεί διαδοχικά (και όχι παράλληλα) σε περισσότερους του ενός Φορέα, Τομέα, Κλάδο και Λογαριασμό Κύριας                    Ασφάλισης.

    Η έναρξη του δικαιώματος υπαγωγής στη ρύθμιση αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής σχετικής αίτησης.

–   Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται κατά τα γνωστά και μειώνεται, κατά 50%, μόνο ο Κλάδος Σύνταξης.

     Οι εισφορές του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης καθώς και οι συνεισπραττόμενες εισφορές συνεχίζουν να καταβάλλονται εξ           ολοκλήρου (εκτός των περιπτώσεων εξαίρεσης).

–   Στις περιπτώσεις πολλαπλής άσκησης Μη Μισθωτής δραστηριότητας και Μισθωτής απασχόλησης  η μείωση εφαρμόζεται στην          εισφορά Κλάδου Σύνταξης Μη Μισθωτού.

–   Στις περιπτώσεις πολλαπλής άσκησης Μη Μισθωτών δραστηριοτήτων, η μείωση εφαρμόζεται στο σύνολο της εισφοράς Κλάδου        Σύνταξης

–   Η αίτηση υποβάλλεται στο Περ/κό Υποκατάστημα Μη Μισθωτού ΕΦΚΑ που υπάγεται ο ασφαλισμένος.

    Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης.