Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  εξέδωσε την εγκύκλιο 13/2016 με την οποία ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η κατευθυντήρια οδηγία  14/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφορικά με τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων