Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την Εγκύκλιο 11/2018 με την οποία καταργείται η εγκύκλιος 38/2005 σχετικά με τις διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων μελετών και ορίζεται  ότι εφεξής οι μελέτες θα προκηρύσσονται και θα εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 τηρώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στα ενσωματωμένα παραρτήματα