Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος 11/2017 του Υπουργείου Υποδομών που δίδει διευκρινίσεις επί της Υπουργικής Απόφασης με θέμα: “Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων”. 

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι:

Ο εγκρινόμενος Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του ν 4412/2016) με χρόνο έναρξης την 15η Ιουλίου 2017 και μετέπειτα.

Συνεπώς  όσες διαδικασίες ανάθεσης σύναψης σύμβασης δεν έχουν ξεκινήσει μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να γίνει σχετική αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών με βάση τις νέες τιμές.

Διευκρινίζεται ότι η έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης σχετίζεται με την αποστολή της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για έργα άνω των κοινοτικών ορίων και την ανάρτηση της προκήρυξης στο ΚΗΔΜΗΣ για έργα κάτω των κοινοτικών ορίων.

Ο ως άνω Κανονισμός αποτελεί κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των προϊσχυόντων ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοσίων έργων με επιμέρους διορθωτικές παρεμβάσεις-προσθήκες.

Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις των άρθρων των περιγραφικών τιμολογίων εργασιών του Κανονισμού σε σχέση με τα προισχύσαντα τιμολόγια είναι:

α) Στο νέο Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων έγινε εξορθολογισμός της κατανομής άμεσων και έμμεσων στοιχείων κόστους με τροποποίηση των Γενικών Όρων των Τιμολογίων. Οι τιμές των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνουν τα στοιχεία άμεσου κόστους, ενώ στα Γενικά Έξοδα περιλαμβάνονται τα έμμεσα.

β) Έγιναν παρεμβάσεις στους γενικούς όρους των περιγραφικών τιμολογίων εργασιών προκειμένου να συμπεριληφθούν στις τιμές μονάδος των εν λόγω τιμολογίων οι δαπάνες για τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εσκαφών και λοιπών υλικών.

Επιπλέον στην εγκύκλιο καταγράφονται οι διαφορές των επιμέρους άρθρων ανά κατηγορία εργασιών.