Στο άρθρο 188 Ν. 4635/2019, με έναρξη ισχύος την 30.10.2019 περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα των Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, όπως είχε δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Ένωσης, αμέσως μετά τη δημοσίευση του ως άνω Νόμου σε ΦΕΚ.

Η Εγκύκλιος 1/2020 διευκρινίζει, εκτός των άλλων, ότι:

Η εγγραφή των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ  καθώς και οι αιτήσεις  μεταβολών  των ήδη εγγεγραμμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, από 03.07.2019  έως 31.12.2020 εξακολουθούν  να διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3669/08.Στο πτυχίο υπάρχει σχετική σήμανση.

Οι βεβαιώσεις των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ και τα πτυχία των Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων, που ήταν σε ισχύ την 03.07.2019 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 31.12.2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις τον Ν. 3669/08.

Τα Νομαρχιακά Μητρώα εξακολουθούν να τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας.