Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την εγκύκλιο 1/2017 με θέμα “Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από 01.01.2017”, που αφορούν, εκτός των άλλων περιπτώσεων, και στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, του ΟΑΕΕ, στα μέλη των Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών με ποσοτό συμμετοχής τουλάχιστον 3% και στους διαχειριστές Ι.Κ.Ε.

Έτσι:

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01.01.2017.

Βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2015 και θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία, όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (β΄εξάμηνο 2017)

Κατώτατη μηνιαία βάση ορίζεται το ποσό των 586,08 ευρώ και ανώτατη το ποσό των 5.860,80 ευρώ.

Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης:

-Κλάδος σύνταξης 20%

-Κλάδος υγειονομικής περίθαλψης 6,95%

Επιπλέον συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ) 

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για ασφαλισμένους ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ κάτω της 5ετίας καθώς και για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης

Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μη μισθωτών ασφαλισμένων θα γίνεται μέσω του ΔΙΑΣ, με εντολές πληρωμής ή άμεση χρέωση λογαριασμού