Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 1/2016 με την οποία ενημερώνει για την αναστολή της έναρξης ισχύος του Ν. 4281/2014 μέχρι την 29.02.2016