Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία παρέχει οδηγίες για τον έλεγχο μελετών σωληνωτών αρδευτικών δικτύων. 

Η εγκύκλιος έχει εφαρμογή από την έκδοσή της για τις μελέτες που δημοπρατούνται με το Ν. 4412/2106  και προαιρετική εφαρμογή για τις μελέτες σε εξέλιξη του Ν. 3316/2005 με σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων