Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα την εξέταση των ενστάσεων, οι οποίες ασκούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίου έργου, επί των οποίων αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με το άρθρο 174 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 Ν. 4491/2017, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν για πρώτη φορά το δικαίωμα του αναδόχου χωρεί ένσταση, που απευθύνεται στον Υπουργό Υποδομών ή στο κατά περίπτωση αρμόδιο απαφαινόμενο όργανο. 

Η ένσταση ασκείται με επίδοση σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, κοινοποιείται δε και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Η κοινοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει. 

Με την ένσταση εξετάζεται τόσο η νομιμότητα όσο και η ουσία της υπόθεσης. 

Στο προαναφερθέν άρθρο τίθενται ιδιαίτερα περιορισμένες χρονικά προθεσμίες για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών κατά το στάδιο εκτέλεσης έργου, αφού προβλέπεται η υποχρεωτική εντός είκοσι (20) ημερών από την άσκησή της, διαβίβαση της ένστασης προς το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση, το οποίο οφείλει να γνωμοδοτήσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 

Ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών θα εισάγονται για εξέταση όσες ενστάσεις απευθύνονται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται, εκτός από εκείνες που αφορούν σε διαφορές για έργα εκτελούμενα από Υπηρεσίες του Υπουργείου ή των εποπτευομένων από αυτό φορέων/αναθετουσών αρχών και εκείνες που αφορούν σε διαφορές για έργα των Υπηρεσιών/αναθετουσών αρχών των δήμων και των περιφερειών, με προϋπολογισμό άνω των 5.000.000 €, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ελεγκτή νομιμότητας. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία ή η προϊσταμένη αρχή, κατά περίπτωση, υποχρεούνται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την άσκηση της ένστασης να διαβιβάσουν στο Τεχνικό Συμβούλιο τις απόψεις τους επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει τα συμβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους.

Στην εγκύκλιο περιέχεται επίσης υπόδειγμα σχεδίου εισήγησης καθώς και υπόδειγμα σχεδίου γνωμοδότησης.