Στις οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ προστίθεται παράγραφος, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας,  η οποία έχει ως εξής:

5.13.4 «Υποβολή τεχνικών δελτίων έργων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό ΠΔΕ»

Τα τεχνικά δελτία που υποβάλονται σύμφωνα με τα στοιχεία 5.13.2.1 «Νέα Έργα», 5.13.2.3 «Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις», 5.13.2.4 «Έργα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» και 5.13.2.6 «Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων», υπογράφονται στις στήλες «Υπηρεσία & Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης» και «Υπηρεσία & Υπέυθυνος Φορέα Υλοποίησης» από τον/ην προϊστάμενο/η της αρμόδιας υπηρεσίας ή γενικότερα τον/ην υπεύθυνο/η του φορέα που προτείνει / υλοποιεί το έργο, ενώ στη στήλη «Υπηρεσία & Υπεύθυνος Φορέα Χρηματοδότησης» από τον/την προϊστάμενο/η της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (Γ.Δ/ντής/τρια, Δ/ντής/τρια, κλπ).

Τα τεχνικά δελτία στο σύνολο τους υπογράφονται σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφερειάρχη στην περίπτωση Περιφερειών.