Νέοι κανόνες ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ- Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών

Ως γνωστό, με το Ν. 4548/2018 επήλθαν αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των Α.Ε, μεταξύ των οποίων και διαφοροποίηση της έκτασης του ελέγχου που ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διευκρινίσεις επί του θέματος αυτού παρέχονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας.