Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο που παρέχει οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων. 

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στο ύψος της εισφοράς εξαγοράς των πλασματικών χρόνων ασφάλισης 

Στγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναλύονται τα κάτωθι θέματα:

1. Ποιά χρόνια μπορούν να αναγνωριστούν 

2. Ποιά είναι τα πρόσωπα που δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια 

3. Πώς γίνεται ο υπολογισμός της εισφοράς των εξαγοράσιμων ετών 

4. Ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς 

5. Ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης 

6. Η εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας 

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο έχουν εφαρμογή από την 13.05.2016.

Συνεπώς αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12.05.2016 αντιμετωπίζονται με την προϊσχύουσα, στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, νομοθεσία. 

Στην εγκύκλιο παρέχονται και συγκεκριμένα παραδείγματα, που ενδιαφέρουν τα μέλη μας