Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με τίτλο “Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης”

Στην εγκύκλιο, εκτός των άλλων,  αναφέρεται ότι από την ισχύουσα κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016  νομοθεσία (άρθρο 6 του α.ν.2326/1940) προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανεξάρτητα εάν ασκούν ή όχι το επάγγελμα.


Συνεπώς, στην ασφάλιση του πρώην  ΤΣΜΕΔΕ υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 υποχρεωτικά οι μηχανικοί που ασκούσαν το επάγγελμα είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ασφάλιση λόγω απασχόλησης), καθώς και οι μηχανικοί που είχαν στραφεί σε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά παρέμεναν μέλη του ΤΕΕ (ασφάλιση λόγω ιδιότητας). Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι μηχανικοί που υπάγονταν στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου για την πραγματική τους απασχόληση (διαφορετική από εκείνη του μηχανικού), υπάγονταν υποχρεωτικά και στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, λόγω εγγραφής στο ΤΕΕ (λόγω ιδιότητας) καταβάλλοντας στο  ΤΣΜΕΔΕ ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία. 

Επειδή από 1/1/2017, οι ανωτέρω ρυθμίσεις εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ, προκειμένου να καθοριστεί  το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που είναι μέλη του ΤΕΕ, θα πρέπει να εξετάζεται  εάν τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα μηχανικού (μισθωτού ή μη μισθωτού) ή όχι.

Ακολουθούν ειδικότερες διευκρινίσεις ανά περίπτωση