Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα τον υπολογισμό της ειδικής προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για όσους ασφαλισμένους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν βάσει τωνρυθμίσεων του Ν. 4387/2016. 

Ο συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της παροχής προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης. 

Η επιπλέον παροχή της ειδικής προσαύξησης,  που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, υπολογίζεται για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα 1% επιπλέον εισφοράς. 

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται και επεξηγηματικά παραδείγματα.