Νεώτερη εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Για τα δημόσια έργα η εγκύκλιος εκτός των άλλων διευκρινίζει ότι:

Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση τεχνικού δημοσίου έργου υποχρεούται να αναγγέλλει το προσωπικό στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με το έντυπο Ε12  πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Ως υπόχρεος ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπόχρεο :

α. για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου

β. για την υποβολή της ΑΠΔ

γ. για την καταβολή των εισφορών, ως ακολούθως:

Ο ανάδοχος ή εργολάβος για τα δημόσια έργου

Ο Δημόσιος φορέας για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία.