Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ δικαιούνται σύνταξης «εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νομοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισης τους, καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν», σημειώνεται εκτός των άλλων στην  πρόσφατη Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.

Συνεπώς, δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΕΠ θεμελιώνεται, εφόσον ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τουλάχιστον σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης και σε τουλάχιστον έναν από τους ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης, χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται ταυτόχρονα και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του δεύτερου πρώην φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης για κάθε επιμέρους πρωην  τομέα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτές του αντίστοιχου πρώην  φορέα κύριας ασφάλισης.