Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας με την οποία παρέχει οδηγίες σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Έτσι:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €).

Ο ως άνω νόμιμος κατώτατος μισθός και το ως άνω νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο ισχύουν από 1 Φεβρουαρίου 2019 για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και  πίνακες αμοιβών ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας