Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο που διευκρινίζει, εκτός των άλλων, τα θέματα των ασφαλιστικών εισφορών μελών εταιρειών και διαχειριστών.

Έτισ, οι εταίροι σε νομικά πρόσωπα με τη μορφή της ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ καταβάλλουν τις εισφορές τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 Ν. 4387/2016 (εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών).

Ομοίως καταβάλλουν τις εισφορές οι εταίροι που ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων αυτών. 

Σε περίπτωση όμως που λαμβάνουν αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης, τότε καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 4387/2016 (εισφορές μισθωτών)

Τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα για τις ΟΕ,ΕΕ και ΕΠΕ εφαρμόζονται από 01.06.2018.

Για τις εταιρείες με τη μορφή ΙΚΕ οι εταίροι δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Σε περίπτωση όμως που ο εταίρος είναι και διαχεριιστής στην ΙΚΕ, καταβάλλει τις εισφορές του άρθρου 39.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται από 01.06.2018