Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα τη διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων  και άλλων αποβλήτων χρησιμοποιούνται οι εξής ορισμοί:
• Οικιακά λύματα – τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών, που προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές δραστηριότητες.
• Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα – τα υγρά απόβλητα που παράγονται από οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.
• Αστικά λύματα – τα οικιακά λύματα ή το μίγμα οικιακών λυμάτων με βιομηχανικά υγρά απόβλητα ή και όμβρια ύδατα.
• Επικίνδυνα Υγρά Απόβλητα – τα υγρά απόβλητα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες σε συγκεντρώσεις

Επισημαίνεται ότι ο φορέας λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης και της κεντρικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της ποιότητας των λυμάτων που δέχεται στο δίκτυο αποχέτευσης καθώς και τον προσδιορισμό των παραμέτρων που καθιστούν τα λύματα μη αποδεκτά προς διάθεση στο Δίκτυο και επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ιδιαίτερα πολύτιμη είναι η επικοινωνία της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) με τον φορέα λειτουργίας του Δικτύου αποχέτευσης, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των απορριπτόμενων λυμάτων και η αντίστοιχη πληροφόρηση για τα επιτρεπόμενα όρια απόρριψης από την πλευρά του φορέα.

Εάν ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης κρίνει απαραίτητη την εξακρίβωση στοιχείων, δύναται να προβεί στη λήψη δειγμάτων για χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται σε συνεργασία με την ΥΜ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι συνήθως τα λύματα που προέρχονται από τις ΥΜ προσομοιάζουν με τα αστικά λύματα, τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων θα είναι αντίστοιχα με τα μέτρα κατά τη δειγματοληψία αστικών λυμάτων.

Επικίνδυνα υγρά απόβλητα, τα οποία απαγορεύεται αυστηρά να διατίθενται σε δημόσια δίκτυα αποχέτευσης, συλλέγονται χωριστά και ανάλογα με την κατηγορία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την επικινδυνότητα που εμφανίζουν (ΜΕΑ, ΑΕΑ) οδηγούνται σε κατάλληλη επεξεργασία-διάθεση.