Από την 31.01.2020   οι Υπηρεσίες των Περιφερεαικών Ενοτήτων  θα πάψουν να ασκούν έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Α.Ε. και των μετασχηματισμών και στο εξής, τόσο ο έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας, όσο και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ θα πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων , αναφέρει εκτός των άλλων, εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης