Οδηγίες και κατευθύνσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης τπυ ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2021-2023 παρέχει η εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από πρόταση των αρμοδίων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, ο  οποίος αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και ψηφίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης σε ένα ειδικό φορέα (Υπουργεία και Βουλή). Το 2020 ανέρχεται συνολικά σε 6,75 δια ευρώ, ενώ για όλη την περίοδο 2021-2023 έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 21 δισ ευρώ.