Η ΕΑΑΔΗΣΥ ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 112 Α/2019 δημοσιεύτηκε το ΠΔ για τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( ΜΗ.ΤΕ).

Από την ημερομηνία δημοσίευσης (03.07.2019) του Π.Δ. καταργούνται τα άρθρα 80 έως 110 Ν. 3669/08.

Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, τα ΜΗΤΕ τηρούνται σε έντυπη μορφή. Για τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων ΜΗΤΕ προβλέπεται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Υποδομών