Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει οδηγίες σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό