Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανφέρει, εκτός των άλλων, ότι ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων 5% εφαρμόζεται:

-Στα κέρδη που διανέμουν οι ΑΕ,ΕΠΕ και ΙΚΕ για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής έχει ληφθεί από την 01.01.2020 και μετά

-Στα κέρδη που διανέμουν οι ΟΕ,ΕΕ και οι κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους  είναι μετά την 01.01.2020