Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ διευκρινίζει θέματα σχετικά με την απεικόνιση της ασφάλισης των αμειβομένων με τίτλους κτήσης, η οποία πραγματοποιείται από τον εκδότη του τίτλου.

Οι ΑΠΔ υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που  έπεται του ημερολογιακού μήνα της έκδοσης του παραστατικού.

Η μη υποβολή  ή η εκπρόθεσμη  υποβολή συνεπάγονται κυρώσεις.

Η έναρξη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Νόμου ορίζεται την 01.02.2019