Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε οδηγίες για την εισαγωγή δομικών υλικών και τσιμέντου. 

Έτσι:

Τα δομικά προϊόντα για να κυκλοφορήσουν στην Ε.Ε., θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Για το λόγο αυτό, κατά τη θέση των δομικών προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι τελωνειακές Αρχές πρέπει να ελέγχουν: 

α) την ύπαρξη της σήμανσης CE επί του δομικού προϊόντος ή επί της συσκευασίας ή επί των παραστατικών διακίνησης κατά τρόπο εμφανή και ευανάγνωστο και

β) την ύπαρξη Δήλωσης Επιδόσεων του Κατασκευαστή στα Ελληνικά. 

Κατά την εισαγωγή ενσακισμένου τσιμέντου, οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές θα ελέγχουν τα ακόλουθα:

α) Το προϊόν πρέπει να φέρει τη σήμανση CE στη συσκευασία ή στα παραστατικά διακίνησης και β) να συνοδεύεται από τη Δήλωσης Επιδόσεων του κατασκευαστή στα ελληνικά.