Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3698 Β/16.11.2016 η υπ΄αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την οποία εγκρίθηκε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των  Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Έτσι κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  κάτω των ορίων των  Οδηγιών της Ε.Ε. οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης,   το οποίο  αποτελεί  προκαταρτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό και αντικαθιστά τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές.

Το  Έντυπο  αυτό ισχύει υποχρεωτικά για τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά της δημοσιεύσεως του ως άνω  ΦΕΚ, ήτοι 20 ημέρες μετά την 16η Νοεμβρίου 2016,

Ενώ,

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν το Έντυπο αυτό  για συμβάσεις αξίας κατώτερης των ορίων των Οδηγιών.

Στο μέρος Ι του Εντύπου συμπληρώνονται πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή.

Στο μέρος ΙΙ του Εντύπου συμπληρώνονται πληροφορίες που αφορούν  κυρίως στα στοιχεία του οικονομικού φορέα, στους νομίμους εκπροσώπους του, στη  στήριξη σε ικανότητες τρίτων και  στους υπεργολάβους του.

Το μέρος ΙΙΙ αφορά στους λόγους αποκλεισμού που σχετίζονται:

-με ποινικές καταδίκες

-με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

-με την αφερεγγυότητα, τη σύγκρουση συμφερόντων ή το επαγγελματικό παράπτωμα

-την ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών

Στο μέρος ΙV  ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει στοιχεία που αφορούν στα κριτήρια επιλογής για :

-την καταλληλότητα

-την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

-την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

-τα συστήματα διασφάλισης  ποιότητας και τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στο μέρος  Vαφορά στον περιορισμό των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και τέλος

Το μέρος VI περιλαμβάνει τελικές διατάξεις