Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020,  εγκρίθηκε η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών».

Η επιλέξιμη δαπάνη φθάνει περίπου το 1.500.000,00 €

Η Ένωση υπέβαλλε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την επιμόρφωση και πιστοποίηση των μελών της και απέσπασε υψηλή βαθμολογία (72,44).

Το πρόγραμμα αφορά στην προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας καθώς και την προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές και στις σύγχρονες μεθόδους της κατασκευής δημοσίων έργων.

Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της ΠΕΔΜΕΔΕ, της Διοίκησης και των στελεχών της που μετά από επίπονη προσπάθεια κατάφερε να υποβάλλει ένα συγκροτημένο και πλήρως τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης για την δράση αυτή.

Σημειώνουμε ότι από τον εργοληπτικό χώρο η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι η μοναδική Εργοληπτική Οργάνωση της οποίας η πρόταση επιμόρφωσης των μελών  τελικά εγκρίθηκε.