Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαος Δένδιας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος  με την από 19-9-2014 απόφασή τους ενέκριναν την   τροποποίηση   της Ε0758ΣΑ  και την έγκριση των πιστοποιημένων λογαριασμών που έχουν κατατεθεί   στο   ΕΠΠΕΡΑΑ σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα μεταβολών