Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 262 Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων.

Επίσης οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΕΑΑΔΗΣΥ σε περίπτωση συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, προκειμένου η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να συμπεριλάβει τις σχετικές πληροφορίες στην έκθεση παρακολούθησης που αποστέλλει στην Επιτροπή ανά τριετία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία από την ΕΑΑΔΗΣΥ  των σχετικών πληροφοριών, η ΕΑΑΔΗΣΥ καλεί τις  οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς να κάνουν χρήση του παρακάτω εντύπου γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.

Το σχετικό έντυπο βρίσκεται εδώ