Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48  και 280 Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς λαμβάνουν μέριμνα για την αποφυγή των διακρίσεων μεταξύ των υποψηφίων ή προσφερόντων και τη μη παρεμπόδιση του ανταγωνισμού, λόγω της εμπλοκής αυτών στην προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης.

Επίσης οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΕΑΑΔΗΣΥ  σε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου λόγω προηγούμενης εμπλοκής του στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, προκειμένου η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να συμπεριλάβει τις σχετικές πληροφορίες στην έκθεση παρακολούθησης που αποστέλλει στην Επιτροπή ανά τριετία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία από την Αρχή των σχετικών πληροφοριών, καλεί τις αναθέτουσες αρχές/  φορείς να κάνουν χρήση του εντύπου γνωστοποίησης κατάστασης προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων.

Το έντυπο βρίσκεται εδώ