Τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΕΚ:

Η εγγραφή γίνεται στην Α΄ τάξη του ΜΕΚ και σε κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες, ανάλογα με την ειδικότητα, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. Για την εγγραφή απαιτείται συμπλήρωση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου καθώς και εμπειρία σε έργα.

Σημείωση:

Για το χρονικό διάστημα μέχρι να συμπληρωθεί πενταετία και εφόσον έχει συμπληρωθεί τριετία από τη λήψη του πτυχίου, παρέχεται η δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης μικρών έργων, μετά από εγγραφή στα οικεία Νομαρχιακά  Μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ Α΄168).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Αίτηση (έντυπο της Υπηρεσίας).

2. Πιστοποιητικό σπουδών ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Προκειμένου  περί  πτυχιούχων ανωτέρων Τεχνικών

    Σχολών της αλλοδαπής απαιτείται:

    α. Απλή φωτοτυπία του πτυχίου στην ξένη γλώσσα.

    β. Επίσημη μετάφρασή του.

    γ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας με την αντίστοιχη σχολή της ημεδαπής.

3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή φωτ/πία επικυρωμένη της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Βιογραφικό σημείωμα για τις επαγγελματικές ή επιστημονικές απασχολήσεις.

5. Διπλότυπο είσπραξης στον Κ.Α.Ε. 3438 από Δημόσιο Ταμείο (Εφορία) αξίας 60 ευρώ. Η απόδειξη αυτή απαιτείται με την κατάθεση της αίτησης ΜΕΚ

                                                               

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 για τις απασχολήσεις στο κύκλωμα παραγωγής έργων.

7. Πιστοποιητικά εμπειρίας έργων :

    α. Για έργα Δημόσιου τομέα : Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η κατηγορία του, η τελική ή εκτελεσθείσα δαπάνη, ο ανάδοχος, η ιδιότητα του ενδιαφερομένου και το είδος της απασχόλησής του, ο χρόνος κατασκευής του έργου και οποιοδήποτε άλλο διευκρινιστικό στοιχείο.

      β. Για Ιδιωτικά έργα :Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κυρίου του έργου και  του  επιβλέποντος  τεχνικού, επικυρωμένη φωτοτυπία της  οικοδομικής  άδειας, έγγραφα νομιμοποίησης των υπογραφόντων τις Υ.Δ, όταν ο υπογράφων είναι  εκπρόσωπος του Κυρίου του έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά  θεωρημένα από την εφορία, τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών, εργολαβικά, σε περίπτωση αντιπαροχής, ή κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες.

     γ.Για έργα εκτελεσθέντα στην αλλοδαπή :

        Ι. ‘Εργα του Δημόσιου τομέα : Πιστοποιητικά  της  αρμόδιας  αρχής  ή Οργανισμού της αλλοδαπής που επιβλέπει το έργο, ή πρωτόκολλο παραλαβής, ή κάθε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την εκτέλεση του έργου.

     ΙΙ.  Έργα Ιδιωτικών φορέων : Πιστοποιητικά  του  κυρίου  του έργου και του επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

Τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται σε απλή φωτοτυπία του ξενόγλωσσου κειμένου και σε επίσημη μετάφρασή του.

   Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως με πλήρη τα πιο πάνω  δικαιολογητικά.

   Για την κατάθεση της αιτήσεως καθώς και την παραλαβή των βεβαιώσεων ΜΕΚ από άλλα πρόσωπα, απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο το οποίο θα παρέχει σε αυτά το δικαίωμα των παραπάνω ενεργειών για λογαριασμό των ενδιαφερομένων.

Συνημμένα                                                                                                       Ώρες κοινού: 11:00 – 14:00

Πίνακας δικαιούμενης                                     

κατάταξης στο ΜΕΚ                                                                              

κατά ειδικότητα            

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

210 – 64.19.832 & 882                                                                                             Από τη Δ/νση Δ15/β΄